next up previous contents
Next: Comandos de Configuración Requeridos Up: OSPF Previous: OSPF sobre NBMA   Contents

Configuración de OSPF en un único ÁreaSubsections

Eduardo Collado 2009-05-04