next up previous contents
Next: Establecimiento de adyacencias en Up: Redes e Interfaces de Previous: Redes e Interfaces de   Contents

Tipos de Redes en IS-ISEduardo Collado 2009-05-04