next up previous contents
Next: Terminología Up: Comparativa con OSPF Previous: Similitudes de OSPF con   Contents

Lugares de Utilización

OSPF se utiliza como solución empresarial.

IS-IS se utiliza como solución para ISPs.Eduardo Collado 2009-05-04