next up previous contents
Next: Link-State Advertisements (LSAs) Up: Características de Múltiples Áreas Previous: OSPF en un Área   Contents

Tipos de Routers

Image pegado36Subsections

Eduardo Collado 2009-05-04